Your browser does not support JavaScript!
注意事項(轉系科)

  

1.            轉入一年級下學期者,前一學期之學業平均成績須達六十分以上;而轉入二年級上學期者,前一學年之學業成績平均須達六十分以上,且日間部、進修部學生不得互相轉系。
2.            申請轉系者,請於每學期第十五至第十八週內辦理,逾期不得申請。
3.            申請降轉者,請於擬申請轉入系(科)別年級上註明『降轉入』。